Informujemy, że administratorem danych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (adres: Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Informujemy ponadto, że dane zbierane są i przetwarzane wyłącznie dla celów prowadzenia serwisu „House of Talents" i umożliwienia użytkownikom dostępu do wszystkich jego funkcjonalności oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości. Wyłącznie w tych celach dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z organizatorem w realizacji projektu. Dane te (w szczególności podane przez użytkownika imię i nazwisko) będą publikowane w internecie, w portalu www.hot.edu.pl. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.fpake
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”
Ministerstwo Edukacji Narodowej