Regulamin serwisu „House of Talents”

I

Podstawowe informacje

§1

 1. „House of Talents” (www.hot.edu.pl), zwany dalej „HoT” lub „serwis”, to ogólnopolski serwis społecznościowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Instytucją prowadzącą HoT jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Organizatorem.
 3. Budowa serwisu została sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”.
 4. Ideą HoT jest stworzenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miejsca spotkań i nawiązywania kontaktów, a w szczególności miejsca dzielenia się wiedzą i wymiany informacji na temat sposobów i form rozwijania swoich zainteresowań.
 5. Zarejestrowanych w serwisie uczniów szkół ponadgimnazjalnych nazywa się dalej „użytkownikami”.
 6. Korzystanie z serwisu HoT jest nieodpłatne.

II

Zasady rejestracji

§2

 1. Rejestracja do serwisu odbywa się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza rejestracji dostępnego pod adresem: http://www.hot.edu.pl/rejestracja/.
 2. Rejestrując się do serwisu należy podać prawdziwe dane osobowe i założyć wyłącznie jedno konto osobiste.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie danych osobowych innych osób oraz zakładanie konta inny osobom.
 4. Hasło do konta należy przechowywać bezpiecznie i poufnie.
 5. Zabronione jest udostępnianie konta innym osobom.

III

Zasady korzystania z serwisu

§3

 1. Zabronione jest publikowanie w serwisie treści i podejmowanie działań, które naruszają prawa innych osób, są sprzeczne z prawem i netykietą.
 2. Organizator ma prawo usunąć treści i/lub konto osoby, która narusza zasady Regulaminu, zasady prawa polskiego lub w inny sposób zakłóca działalność serwisu.
 3. Osoba usunięta nie może ponownie zarejestrować się do serwisu.

§4

 1. Użytkownicy serwisu samodzielnie dbają o rzetelność i aktualność swoich danych.
 2. Zabronione jest publikowanie w serwisie, bez zgody Organizatora, reklam lub innych informacji, z których użytkownik czerpie bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe.
 3. Zabronione jest publikowanie w serwisie treści naruszających prawa autorskie i prawa własności intelektualnej.
 4. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek materiałów serwisu i czerpanie z nich korzyści majątkowych.
 5. Organizator udostępnia użytkownikom mechanizmy pozwalające na zgłoszenie wszelkich zauważonych nieprawidłowości.

§5

 1. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszej aktywności w serwisie i usunąć konto.
 2. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia wypowiedzi i materiałów zamieszczonych w serwisie przez użytkownika.
 3. W celu usunięcia wypowiedzi i materiałów zamieszczonych w serwisie, użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem.

§6

 1. W serwisie możliwe jest zakładanie grup tematycznych. Każda osoba może założyć grupę tematyczną.
 2. Zapisywanie się do wybranych grup tematycznych jest dowolne.
 3. Założyciel grupy tematycznej ma prawo do:
  1. wysyłania zaproszeń do uczestnictwa w danej grupie,
  2. dezaktywowania działalności grupy,
  3. zarządzania grupą, w tym wysyłania powiadomień dotyczących danej grupy.

§7

 1. Serwis wymaga plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Cookies.

IV

Powiadomienia i kontakt z użytkownikiem

§8

 1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie na podany podczas rejestracji adres e-mail informacji i powiadomień związanych z działalnością serwisu lub z innymi projektami prowadzonymi przez Organizatora.

V

Przetwarzanie danych osobowych

§9

 1. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  1. administratorem danych osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, lokal 150, 02-554 Warszawa);
  2. jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do prowadzenia serwisu i zapewnienia wszystkich jego funkcjonalności;
  3. podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z serwisu;
  4. ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych
  5. dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

VI

Odpowiedzialność

§10

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie przez użytkownika.
 2. Organizator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowości działania serwisu w całości albo w części, ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu serwisu.

VII

Postanowienia końcowe

§11

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej.


fpake
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”
Ministerstwo Edukacji Narodowej